-พุทธศาสนา (Buddhism)

อริยทรัยพ์ 7 ประการ คำสอนพระพุทธเจ้า แนวคิดพระพุทธศาสนา Buddhism

อริยทรัยพ์ 7 ประการ คำสอนพระพุทธเจ้า แนวคิดพระพุทธศาสนา Buddhism

คำสอนพระพุทธเจ้า แนวคิดพระพุทธศาสนา Buddhism เกี่ยวกับ อริยทรัพย์​ 7 ประการ  ภิกษุทั้งหลาย! ทรัพย์ 7 ประการเหล่านี้มีอยู่ 7 ประการเป็นอย่างไร คือ

ประวัติพระครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสํวโร อรัญวาสีภิกขุ พุทธรังษีมุนีโพธิสัตว์

ประวัติพระครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสํวโร อรัญวาสีภิกขุ พุทธรังษีมุนีโพธิสัตว์ ต่อจากนี้ไปจะขอเล่าประวัติของเราโดยย่อ และความเป็นมาที่ได้มาพบ ถํ้าราชคฤห์มหาโพธิสัตว์ ฯ และได้มาบำเพ็ญเพียรภาวนาปลีกวิเวกเป็นเวลา ๓ ปี ๓ เดือน ๓ วัน