กฎหมาย (Law)

แมกนา คาร์ตา (Magnacarta) มหากฎบัตรแห่งเสรีภาพ

แมกนา คาร์ตา (Magnacarta) มหากฎบัตรแห่งเสรีภาพ

  แมกนา คาร์ตา (Magnacarta) มหากฎบัตรแห่งเสรีภาพ ว่าด้วยหลักการสิทธิขั้นพื้นฐาน ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย แม้แต่พระเจ้าแผ่นดิน ที่มาปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่ใช้ในปัจจุบัน ปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) เป็นเอกสารประวัติศาสตร์ในการวางรากฐานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศฉบับแรกของโลกและเป็นพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนทุกฉบับที่มีอยู่ในปัจจุบัน ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนถือเป็นมาตรฐานที่ประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้ร่วมกันจัดทำเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนทั่วโลกทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสี่สิบแปดประเทศแรกที่ลงคะแนนเสียงร่วมรับรองปฏิญญาฉบับนี้ในการประชุมดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยมีหลักการว่า มวลมนุษยชนต้องได้รับการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานโดยไม่จำกัดเพศ  ศาสนา ความเชื่อ ศักดิ์ศรีและความยุติธรรมสำหรับเราทุกคน อ่านรายละเอียดปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้ที่ http://www.mfa.go.th/humanrights/images/stories/book.pdf กำเนิด แมกนา คาร์ตา (Magnacarta) มหากฎบัตรแห่งเสรีภาพ แมกนา คาร์ตา (Magnacarta) คืออะไร? ต้นฉบับภาษาอังกฤษ   มหากฎบัตรแมกนา คาร์ตา ตอนที่ 1 – บีบีซีไทย   มหากฎบัตรแมกนา…