คู่มือเลี้ยงลูกปฐมวัย ตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงอายุ 6 ปี

advertisements

รวมเอกสารและสื่อสำหรับผู้สนใจด้านการศึกษาปฐมวัย
ตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงอายุ 6 ปี ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ทักษะชีวิต และ EF

ขอบคุณ ดร.เฉลิมชัย พันธ์เลิศ ที่กรุณาส่งต่อข้อมูลจากทาง สพฐ. และ UNESCO นะคะ และขอขอบคุณเจ้าของผลงาน หน่วยงานผู้ผลิต รวมถึงผู้รวบรวมเอกสารในแต่ละหัวข้อด้วยค่ะ

การศึกษาปฐมวัย

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.เผยแพร่ “เอกสารทางวิชาการปฐมวัย และคลิปวิดีทัศน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาและผู้ดูแลเด็กปฐมวัย” เพื่อให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ และสำหรับให้ครู สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำไปใช้
1️⃣ แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับเด็กปฐมวัย
2️⃣ พหุปัญญาบนฐานวิถีชีวิตใหม่ สำหรับเด็กอนุบาล
3️⃣ แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย 3-6 ปี สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง
4️⃣ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับอนุบาล
5️⃣ รายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
6️⃣ แนวดำเนินงาน “โครงการพัฒนาคนตลอดช่วงเด็กปฐมวัย สำหรับโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด และโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา”
7️⃣ วีดิทัศน์ เรื่อง “ประสบการณ์สำคัญกับกิจกรรม Active Learning ด้วยสื่อ Loose Parts”
8️⃣ วีดิทัศน์ เรื่อง “เทคนิคการจัดอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย”

ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss)

📢 ขอเชิญดาวน์โหลดคู่มือถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ของ สพฐ. และเห็นชอบให้มีการจัดทำเอกสารการถอดบทเรียนในรูปแบบ Handbook และ e-Book เพื่อใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เป็นองค์ความรู้สำคัญในการแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของโรงเรียน ในสังกัด สพฐ. และเพื่อเป็นบทเรียน แนวทางในการแก้ไขหากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติต่อไป
โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่ 📥
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. เผยแพร่เอกสาร PPT คู่มือ คลิป วีดิทัศน์ เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ของผู้เรียนใน 4 ด้าน
1️⃣ การอ่าน การเขียนภาษาไทย
2️⃣ การส่งเสริมและพัฒนาพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
3️⃣ การมีนิสัยรักการอ่าน
4️⃣ การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และทักษะกระบวนการทางสังคม
สำหรับให้ครู สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำไปใช้
————————-———————-

1️⃣ แนวทางการแก้ปัญหาผลกระทบภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทย

📚1. แบบวินิจฉัยการอ่านและการเขียนภาษาไทยพร้อมทั้งชุดแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 รวม 9 เล่ม
📗เล่ม 1 คู่มือการซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของนักเรียน (Learning Loss)
📗เล่ม 2 แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย พยัญชนะและสระ
📗เล่ม 3 แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย คำผันวรรณยุกต์
📗เล่ม 4 แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย คำที่มีสระลดรูป และสระเปลี่ยนรูป
📗เล่ม 5 แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา
📗เล่ม 6 แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา
📗เล่ม 7 แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย คำควบกล้ำ
📗เล่ม 8 แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย คำที่มีอักษรนำ
📗เล่ม 9 แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย คำที่มีตัวการันต์
📹2.วีดิทัศน์ตัวอย่างการจัดกิจกรรมของครู/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทย จากรายการ “เสาร์สนุก ปลุกสมรรถนะการอ่าน”
📽️แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครู อารมย์ ติดปาก คุ้นหู รู้ เข้าใจ อ่านได้เขียนถูกเพื่อลูกๆ นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ผ่านบทร้องเล่น เพลง เกม และนิทานสระ (ครูอารมย์ เหลืองแดง)
📽️วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ กับนวัตกรรมอ่านเขียนคำใหม่ โดยใช้รหัสมือ” (คณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และคณะครูโรงเรียนอนุบาลไพรบึง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3)
📽️แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูอารมย์ ติดปาก คุ้นหู รู้ เข้าใจ อ่านได้เขียนถูกเพื่อลูกๆ นักเรียน อ่านออกเขียนได้ ผ่านบทร้องเล่น เพลง เกมและนิทานสระ (ครูอารมย์ เหลืองแดง)
📽️ตะลุยภาษา พิชิตด่าน ก้าวผ่าน Learning Loss (คณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ คณะครูโรงเรียนประถมนนทรี สพป.กทม.)
📽️วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ กับนวัตกรรมอ่านเขียนคำใหม่ โดยใช้รหัสมือ ภาค 2” (คณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และคณะครูโรงเรียนอนุบาลไพรบึง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3)
📽️อ่านเขียนทุกวัน สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาการอ่านออกเขียนได้
(คณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และคณะครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 9 สพป.ระยอง เขต 1)
————————-———————

2️⃣ แนวทางการแก้ปัญหาผลกระทบภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

1.📽️การสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการแก้ปัญหาผลกระทบภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ผ่านระบบการประชุม ZOOM MEETING
2.📚Powerpoint “แนวทางการแก้ปัญหาผลกระทบภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย”
 • บทบาทผู้บริการสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมและการแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
  http://academic.obec.go.th/…/news/1654505147_d_1.pdf
 • ผลกระทบภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
  http://academic.obec.go.th/…/news/1654505147_d_2.pdf
 • บทบาทศึกษานิเทศก์ในการเตรียมความพร้อมและการแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
  http://academic.obec.go.th/…/news/1654505147_d_3.pdf
 • บทบาทครูผู้สอนในการเตรียมความพร้อมและการแก้ปัญหาผลกระทบภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
  http://academic.obec.go.th/…/news/1654505147_d_4.pdf
 • บทบาทผู้ปกครองในการแก้ปัญหาผลกระทบภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
  http://academic.obec.go.th/…/news/1654505147_d_5.pdf
3.📚เอกสารแนวทางการแก้ปัญหาผลกระทบภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
 • แนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบภาวะภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
  http://academic.obec.go.th/…/news/1661493643_d_1.pdf
 • แนวทางการจัดประสบการณ์เพื่อฟื้นฟูภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
  http://academic.obec.go.th/…/news/1661493643_d_2.pdf
—————————

3️⃣ แนวการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ และส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน

————————-———————-

4️⃣ กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ด้านปฏิสัมพันธ์และกระบวนการการทางสังคม สำหรับผู้เรียน ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

📕เล่มที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
📕เล่มที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
📕เล่มที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
📕เล่มที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
📕เล่มที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
📕เล่มที่ 6 ด้านทักษะทางสังคม (Social skills)

ทักษะชีวิต คู่มือรหัสครูศตวรรษที่ 21

การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับครู ประกอบด้วยเนื้อหาที่สร้างความเข้าใจเรื่องทักษะชีวิตแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิธีการออกแบบแผนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะชีวิตแก่เด็ก รวมถึงตัวอย่างแผนการสอนที่พัฒนาทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชน คู่มือนี้พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และมูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นแหล่งสร้างทักษะชีวิตแก่เด็กและเยาวชน และเป็นคู่มือในการฝึกอบรมครูทั่วประเทศไทย
เครดิต: Rtghttoplayusa.org
พาวเวอร์ คือ คู่มือเกมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการศึกษา ประกอบด้วย 100 กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการเล่นที่สร้างสรรค์เพื่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู โค้ช นักสังคมหรือผู้ที่ทำงานร่วมกับเด็กสามารถใช้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาของเด็กๆ ได้ คู่มือชุดนี้ให้บริการทั้งในรูปแบบวิดีโอ และหนังสือคู่มือไฟล์ pdf เพื่อให้เด็กๆ ทั้งชายและหญิงให้พัฒนาทักษะชีวิตเช่น การสื่อสาร การเอาใจใส่ ความคิดสร้างสรรค์ และความมั่นใจ ส่งเสริมสุขภาพทางกายที่ดี สอนให้เด็กๆ รู้วิธีการจัดการอารมณ์ที่ยากลำบาก ตลอดจนสอนให้เด็กๆ เข้าใจในการมีส่วนร่วมของเพื่อนๆ ที่มีความแตกต่างทั้งในภูมิหลัง เพศและความสามารถ
ไร้ท์ ทู เพลย์ ได้ออกแบบกิจกรรมสำหรับเด็กทุกวัย เกมในคู่มือนี้สามารถเล่นได้ในหลากหลานสถานที่ทั้งห้องเรียน พื้นที่เล่นในชุมชน หรือที่บ้าน โดยใช้อุปกรณ์เพียงเล็กน้อยหรือไม่ต้องใช้เลยในบางเกม แต่ละกิจกรรมเน้นการเล่นเพื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กๆทุกเพศมีบทบาทในกิจกรรมอย่างเท่าเทียมกัน แต่ละเกมประกอบด้วยเป้าหมายหลักของการเรียนรู้และคำแนะนำในการสรุปการเรียนรู้ด้วยชุดคำถามสะท้อน-เชื่อมโยงและปรับใช้เพื่อให้ผู้เล่นได้สะท้อนสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ เชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้เข้ากับประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาและได้ปรับใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้เข้ากับชีวิตจริง
ขอบพระคุณ องค์กร Right to Play
เผยแพร่โดยสถาบันสังคมศึกษา สพฐ.

 EF

คู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF สำหรับครูปฐมวัย
โดย สสส. และ RLG
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
เผยแพร่ e-book และเอกสาร….
“การถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่ดีระดับปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด จำนวน 81 แห่ง”
สำหรับให้ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำไปใช้ศึกษาและขยายผลเป็นโรงเรียนต้นแบบการถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่ดีระดับปฐมวัย ตามบริบทของสถานศึกษาตนเอง
แนวปฏิบัติที่ดีระดับปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด (จำนวน 81 แห่ง) จำนวน 5 ด้าน
❤️ ด้านที่ 1 หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย จำนวน 12 โรงเรียน
💙 ด้านที่ 2 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก จำนวน 41 โรงเรียน
💛 ด้านที่ 3 การประเมินพัฒนาการ จำนวน 5 โรงเรียน
💜 ด้านที่ 4 เครือข่ายการพัฒนาและการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง จำนวน 12 โรงเรียน
🧡 ด้านที่ 5 การบริหารจัดการ จำนวน 11 โรงเรียน
🔗 ดาวน์โหลด เอกสารได้ที่ https://drive.google.com/…/1Pf2ujE7…/view…
🔗ดาวน์โหลด e-bookได้ที่ https://anyflip.com/svzln/sjlj
คู่มือเลี้ยงลูกปฐมวัย ตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงอายุ 6 ปี

เอกสารการถอดบทเรียนแนวปฎิบัติที่ดีระดับปฐมวัยของโรงเรียนประจำจังหวัด

คู่มือเลี้ยงลูกปฐมวัย ตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงอายุ 6 ปี

แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย 3-6 ปี

คู่มือเลี้ยงลูกปฐมวัย ตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงอายุ 6 ปี

แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ และส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน

คู่มือเลี้ยงลูกปฐมวัย ตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงอายุ 6 ปี

การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21

ที่มา