ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ (Question Words Mind Map)

advertisements

ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ (Question Words Mind Map) 

ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ WH (Question Words Mind Map)

ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ (Question Words) ขึ้นต้นด้วย Who ใช้กับคำถามเกี่ยวกับ คน หมายถึง “ใคร?”

Who 
Who are we?
Who is at school?
Who is sad?
Who are you?
Who is here?

ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ (Question Words) ขึ้นต้นด้วย What ใช้กับคำถามเกี่ยวกับสถานที่ ส่ิงของ หมายถึง “อะไร?”

What
What is here?
What is this
What are these?
What is on your desk?

ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ (Question Words) ขึ้นต้นด้วย How ใช้กับคำถามเกี่ยวกับความรู้สึก หมายถึง”อย่างไร?”

How
How are you?

ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ (Question Words) ขึ้นต้นด้วย Where ใช้กับคำถามเกี่ยวกับสถานที่ หมายถึง”ที่ไหน?”

Where
Where is Peter?
Where is she?
Where is your mobile phone?
Where is she?
Where are you from?
Where is your mother?

ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ (Question Words) ขึ้นต้นด้วย Why ใช้กับคำถามเกี่ยวกับความรู้สึก หมายถึง “ทำไม?”

Why
Why are we at school?
Why are they at home?
Why is she sad?
Why is here?
Why are you happy?

ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ (Question Words) ขึ้นต้นด้วย When ใช้กับคำถามเกี่ยวกับเวลา หมายถึง “เมื่อไหร่?”

When
When is school?
When is it?
When is dinner?

เรื่อง learningstudio.info
ที่มา www.engames.eu/wp-content/uploads/2014/06/Question_words_mindmap.png