คำศัพท์ภาษาจีนกลาง หมวดเครื่องดื่ม Chinese Language Drink Vocabulary

advertisements

คำศัพท์ภาษาจีนกลาง หมวดเครื่องดื่ม Chinese Language Drink Vocabulary

คำศัพท์ภาษาจีนกลาง หมวดเครื่องดื่ม Chinese Language Drink Vocabulary

饮料 yǐn liào/อิ่น เลี่ยว = เครื่องดื่ม
茶 chá/ฉา = ชา
红茶 hóng chá/หงฉา = ชาดำ
绿茶 lǜ chá/ลวี่ฉา = ชาเขียว
奶茶 nǎi chá/หน่ายฉา = ชานม
珍珠奶茶 zhēn zhū nǎi chá/เจินจู หน่ายฉา = ชานมไข่มุก
咖啡 kā fēi/คาเฟย = กาแฟ
牛奶 niú nǎi/หนิวหน่าย = นม
水 shuǐ/สุ่ย = น้ำ
冰 bīng/ปิง = น้ำแข็ง
柠檬水níng méng shuǐ/หนิงเหมิงสุ่ย = น้ำมะนาว
橘子水 Júzi shuǐ/จวี่จือ สุ่ย = น้ำส้ม
啤酒 pí jiǔ/ผีจิ่ว= เบียร์

https://www.learningstudio.info