Kids Media (สื่อสำหรับเด็ก)

สื่อ”เพลงกล่อมไทย” บทเพลงกล่อมเด็กและบทเด็กร้องเล่นของไทย

advertisements สื่อ”เพลงกล่อมไทย” บทเพลงกล่อมเด็กและบทเด็กร้องเล่นของไทย ในโครงการวาดเพลงกล่อมไทย Pleng Klom Thai จัดทำโดย ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ และคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม อำนวยการสร้างสรรค์โดย อาจารย์ชนิศา ชงัดเวช สร้างสรรค์ภาพและเพลง จำนวน 22 บทเพลง จากบทเพลงกล่อมเด็กและบทเด็กร้องเล่นของไทย เพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ กล่อมเกลาจิตใจ และเป็นสื่อการสอนให้แก่เยาวชนและครอบครัว เกี่ยวกับโครงการ วาดเพลงกล่อมไทย ที่มา และความสำคัญของการสร้างสรรค์ผลงาน “วาดเพลงกล่อมไทย” เป็นผลงานสร้างสรรค์ ในโครงการที่จัดทำโดย ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ ร่วมกับคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม โดยนำเนื้อหาที่สร้างสรรค์ผลงานมาจากบทเพลงกล่อมเด็กดั้งเดิมของไทยที่เป็นมรดกทางภูมิปัญญาของชาติ อันแสดงถึงรากเหง้าชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมพื้นบ้านที่สืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน เป็นเครื่องรำลึกชาติกำเนิดของชนชาติ…

แนะนำหนังสือภาพสำหรับเด็ก “It’s a book”

แนะนำหนังสือภาพสำหรับเด็ก “It’s a book”

แนะนำหนังสือภาพสำหรับเด็ก “It’s a book” ผลงานของ เลน สมิธ แปลโดย ชัยวัฒน์ วิบูลสวัสดิ์ นี่คือหนังสือ It’s a book ผลงานของ เลน สมิธ แปลโดย ชัยวัฒน์ วิบูลสวัสดิ์ อ่านสนุก ที่จริงแล้วทุกคนในบ้านควรได้อ่าน วัตถุที่เราทำได้อย่างเดียวคือ “อ่าน” จะดีกว่าวัตถุที่ทำได้สารพัดได้อย่างไร แต่ที่จริงหนังสือมีประโยชน์หลายอย่าง ใช้ลูบคลำ สูดกลิ่น หนุนหมอน ปัดแมลง เอาขึ้นบังหน้าในระยะประชิด และกำวิ่งออกกำลังกายได้ด้วย   “จะพลิกหรือจะสครอล?” ข้อเขียนนี้เก็บความจากบทความ The Reading Brain in the…

แนะนำสื่อเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาประเทศสิงคโปร์ สำหรับอาจารย์ เด็ก และผู้ปกครอง

แนะนำสื่อเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาประเทศสิงคโปร์ สำหรับอาจารย์ เด็ก และผู้ปกครอง

แนะนำเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาประเทศสิงคโปร์ (ประเทศมีการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการการศึกษาที่ดีแห่งหนึ่งในโลก) ภายในเว็บไซต์ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการศึกษาสำหรับผู้ปกครอง อาจารย์ และนักเรียน ในหัวข้อต่างๆ ทั้งสำหรับเด็กเตรียมอนุบาล เด็กอนุบาล เด็กประถม มัธยมศึกษา การศึกษาหลังขั้นมัธยมศึกษา ในรูปแบบสื่อต่างๆ ทั้งวิดีโอ ภาพ และ อินโฟกราฟิกส์ ซึ่งทั้งอาจารย์และผู้ปกครองต้องศึกษา ทำความเข้าใจ ร่วมมือกันสร้างสภาพแวดล้อมทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน ให้เด็กได้ประโยชน์สูงสุดจากการศึกษาหาความรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งภายในเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาประเทศสิงคโปร์นี้มีสื่อเกี่ยวกับการศึกษาสำหรับผู้ปกครอง อาจารย์ และนักเรียน มากมายที่น่าสนใจ  https://www.schoolbag.sg/ ดาวโหลดแอปฯ ได้ที่ https://itunes.apple.com เรื่อง learningstudio.info