About

advertisements

Learningstudio.info สื่อเพื่อการศึกษาเรียนรู้ แบ่งปัน เผยแพร่ความรู้ต่างๆ สำหรับผู้ที่สนใจและเป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูล ความรู้ของผู้ก่อตั้ง เนื่องจากปัจจุบันทำงานตำแหน่งบรรณาธิการ ที่ต้องสืบค้น ศึกษา หาข้อมูล เขียน เรียบเรียงอยู่สม่ำเสมอ

จิตตานันท์ ทองทับ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา วิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Master of Art : Media Arts and Design)

E-mail: titimalalala@gmail.com