About

advertisements

Learningstudio.info สื่อเพื่อการศึกษาเรียนรู้ แบ่งปัน เผยแพร่ความรู้ต่างๆ สำหรับผู้ที่สนใจ

จิตตานันท์ ทองทับ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา วิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Master of Art : Media Arts and Design)
titimalalala@gmail.com